• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Fletëparaqitje nga qytetarët

Në pajtim me nenin 6 të Ligjit mbi Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 220/19 dhe 42/20) Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve kryen mbikëqyrjen e zbatimit të Amandamentit V të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të dispozitave të Ligjit mbi Përdorimin e Gjuhëve, në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga ana e gjithë institucioneve kompetente. Inspektorati, mbikëqyrjen e kryen nëpërmjet inspektorëve për mbikëqyrje të përdorimit të gjuhëve.

Personat juridikë dhe fizikë, shoqatat dhe qytetarët mund të paraqesin iniciativa, parashtresa dhe propozime deri te Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëveve në lidhje me shkeljen e rregulloreve që janë në kompetencë të Inspektoratit. Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve vepron ndaj iniciativave të paraqitura në përputhje me Ligjin për Mbikëqyrjen e Inspektimit, dhe ndaj parashtresave dhe propozimeve të paraqitura në përputhje me Ligjin për Veprim ndaj Parashtresave dhe Propozimeve.

PARAQITNI INICIATIVË / PARASHTRESË/ PROPOZIM ONLINE DERI TE INSPEKTORATI PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

Nëse e paraqitni iniciativën / parashtresën / propozimin në mënyrë anonime, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve nuk do të jetë në gjendje t’ju dërgojë përgjigje ose t’ju kërkojë informacion shtesë.

Mbushja e formularit bëhet në mënyrë elektronike. Ju gjithashtu mund ta paraqisni atë përmes arkivës së Inspektoratit.

Në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve ju siguron që të dhënat e regjistruara në faqen tonë të internetit nuk do të keqpërdoren, nuk do të publikohen në asnjë media ose nuk do të ndahen me një person tjetër të tretë juridik ose fizik.

Me respekt
Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve

MARRËDHËNIA ME PUBLIKUN

NJOFTIME

KONKURSE PUBLIKE

Programa

QASJE TË LIRË TE INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK

KËRKESAT DHE AKTVENDIMET E DORËZUARA 10-113 prej 20.03.2023 - refuzohet 10-394 od 05.10.2023 - miratohet 10-421 od 21.11.2022 - miratohet Lista e të punsuarve Lista e informacionit me karakter publik Ligj për qasje të lirë te informatat me karakter publik 101-2019...

Njoftim – 18.11.2020

Njoftim – 18.11.2020

Të nderuar,   Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e udhëhequr nga nevoja për integrim dhe kohezion të brendshëm midis komuniteteve dhe kulturave të ndryshme në shoqërinë tonë, duke synuar të zhvillojë vendin tonë si një shoqëri multikulturore të...

QASJE TË LIRË TE INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK

KËRKESAT DHE AKTVENDIMET E DORËZUARA 10-113 prej 20.03.2023 - refuzohet 10-394 od 05.10.2023 - miratohet 10-421 od 21.11.2022 - miratohet Lista e të punsuarve Lista e informacionit me karakter publik Ligj për qasje të lirë te informatat me karakter publik 101-2019...

LAJME

Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

  Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare Në mbarë botën gjuhët konsiderohen si një pasuri shumë e çmuar për çdo popull. Gjuha konsiderohet si pjesë e pandashme e identitetit të një populli nëpërmjet së cilës shprehet shpirti dhe kultura e një populli. Gjuha e një...

ОДЛУКA, интерен оглас број 1/23 / VENDIM, shapallje interne numër 1/23

ОДЛУКA, интерен оглас број 1/23 / VENDIM, shapallje interne numër 1/23

ОДЛУКA за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас број 1/23  - бр - 04-477/7 VENDIM për përzgjedhjen për ngritje në detyrë të nëpunësit administrativë me shpallje interne numër 1/23 - nr - 04-477/7   ОДЛУКA за избор за унапредување на...

Pin It on Pinterest