Fletëparaqitja  juaj u dërgua me sukses!

%

Në lidhje me fletëparaqitjen Tuaj të dorëzuar për shkelje të rregulloreve në kompetencë të Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve, inspektorët për mbikëqyrje të përdorimit të gjuhëve do të veprojë në përputhje me Ligjin për Mbikëqyrje Inspektuese, për të cilin do të njoftoheni përsëri. Faleminderit.

Për t’u kthyer në fillim, klikoni në butonin më poshtë