Drejtuar: Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve

FLETËPARAQITJE

A keni bërë fletëparaqitjen në institucionin përkatës?

Vërteto

Nëse doni që fletëparaqitjen ta dorëzoni në formë të shkruar, shkarkoni formularin në PDF format: