• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Misioni dhe Vizioni

Misioni kryesor i Inspektoratit është të sigurojë mundësi të barabarta për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut në ushtrimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre para organeve të administratës shtetërore, duke respektuar parimet e sundimit të ligjit dhe sigurinë juridike.
Vizioni ynë është të jemi pjesë e një sistemi efektiv për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve para organeve të administratës shtetërore dhe përmes aplikimit jo selektiv të instrumenteve të inspektimit për të dhënë një kontribut serioz në realizimin e programit qeveritar për krijimin e një shoqërie për të gjithë.

Pin It on Pinterest