• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Мисија и Визија

Главната мисија на Инспекторатот е да обезбеди еднакви можности на граѓаните на Република Северна Македонија во остварувањето и заштитата на своите права пред органите на државната управа, со почитување на принципите на владеење на правото и правната сигурност.
Нашата визија е да бидеме дел од еден ефикасен систем за остварување и заштита на правата на граѓаните пред органите на државната управа и преку не – селективна примена на инструментите на инспекцискиот надзор да дадеме сериозен придонес во реализација на владината програма за создавање на едно општество за сите.

Pin It on Pinterest