Вашата пријава е успешно пратена!

%

Во врска со Вашата поднесена пријава за повреда на прописите од  надлежност на Инспекторатот за употреба на јазиците, инспекторите за  надзор над употребата на јазиците ќе постапат согласно Законот за  инспекциски надзор, за што повратно ќе бидете известени. Ви благодариме.

За да се вратите на почеток, кликнете на копчето подолу