• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

MARRËDHËNIA ME PUBLIKUN

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Denoncuesve dhe me dispozitat e Rregullores për raportim të brendshëm të mbrojtur në institucionet e sektorit publik, personat e mëposhtëm janë emëruar persona të autorizuar për pranimin e denoncimeve të paraqitura për raportim të jashtëm të mbrojtur dhe raportim të brendshëm të mbrojtur në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve :

 

Fitim Ramadani, Këshilltar për mbikëqyrje inspektuese për Shkup,

e-mail: fitim.ramadani@iuj.gov.mk,  tel: 02/3163361 dhe

 

Marijana Naskova, Bashkëpunëtore e re për mbikëqyrje inspektuese,

e-mail: marijana.naskova@iuj.gov.mk,  tel: 02/3163361.

 

Posta elektronike për pranimin e denoncimeve :  ukazuvaci-informatoret@iuj.gov.mk.

Adresa postare: rr:”Filip i Dytë i Maqedonisë”, nr.11/1-kati, 1000 Shkup

 

Rregulloret :

Udhëzim për pranimin e parashtresave nga sinjalizuesit

Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

Rregullore për raportimin e brendshëm të mbrojtur në institucionet e sektorit publik

Rregullore për raportim të jashtëm të mbrojtur

QASJE TË LIRË TE INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK

Lista e të punsuarve

Lista e informacionit me karakter publik

Ligj për qasje të lirë te informatat me karakter publik 101-2019

Procedure-per-te-vepruar-ne-Kerkese-per-qasje-te-lire-ne-I.K

Raporti vjetor 2022

Raporti vjetor 2021

Kërkes pdf

Kërkes doc

Ankesë pdf

Ankesë doc

 

 

Pin It on Pinterest