• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Puna praktike nëntëmujore dhe trajnimi në vendin e punës nën mbikëqyrjen e një mentori

Në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Arsimit filloi realizimi i punës praktike nëntëmujore dhe trajnimi në vendin e punës nën mbikëqyrjen e mentorit, për tre kandidatë të rinj për inspektorë për mbikëqyrje mbi përdorimin e gjuhëve. Gjatë nëntë muajve të ardhshme, kandidatët për inspektorë do të kenë mundësinë që të fitojnë njohuri për ligjet thelbësore dhe zbatimin e tyre në praktikë, përmes ushtrimeve praktike dhe pjesëmarrjes në mbikëqyrjet inspektuese në terren.

Qëllimi i trajnimit është marrja e licencës së inspektorëve për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhëve, kurse përmes mentorimit nga inspektorë me përvojë nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit, kandidatët për inspektorë do t’i përforcojnë kapacitetet e tyre në fushën e kompetencave bazë duke u pajisur me një tërësi të njohurive dhe shkathtësive, të cilat janë thelbësore për punën.

Pin It on Pinterest